Кај шумат шумите? (2 дел)

Специфичните општествено – економски и безбедносни состојби во реонот на Скопска Црна Гора и воопшто на цела територија на Р. Македонија налагаат детално и сеопфатно истражување на сите фактори кои доведуваат до намалување на шумскиот фонд на поширокиот реон на СЦГ а со тоа и на уништување на толку неопходниот извор на еколошка и здрава средина толку влијателна и битна за намалувањето на опасностите од загадувањето на Скопје, појава на суша, исчезнување на протечна вода и друго.

Познато е дека после кризата во 2001 година во реонот на Скопска Црна Гора особено во близината на селата Танушевци, Брест, Малино мало, како и во близината на Липковското езеро поради специфичната безбедносна и политичка состојба органите и службите надлежни за зачувување на шумскиот фонд беа оневозможени во непречено и слободно извршување на задачите и контролата на теренот.

Истото се должеше поради сеуште во тој период присутната појава на вооружени  екстремистички групации кои со текот на време се намалуваа, а делумно поради безбедносниот вакуум, односно отсуство на грижа на одговорност кај локалните жители и служби. Тоа пред се’ се должи на слабата етичка грижа, отсуство на правилна едукација од надлежните институции, воспитување, односно сеопфатни мерки на функционирање на една нормална систематска грижа на општеството и институциите.

Непристапниот терен, неприсуството на соодветни заштитни органи, корумпираноста на надлежните институции и органи, како и превенција преку едукацијата на месното население се рак рана на „лудилото“ и „уништувањето“ на националното добро и богатство кое го преставува шумскиот фонд на Скопска Црна Гора.

Според д-р Марина Малиш Саздовска: Пустошењето на шумите во Република Македонија претставува сериозен еколошки проблем. Она што е значајно за овој вид на криминалитет е фактот што ова кривично дело е најзастапено од областа на еколошки кривични дела пропишани во Гл. 22 од Кривичниот законик на Р.М. Покрај застапеноста во голема мера, ова дело се карактеризира и со нанесување на енормна штета што се однесува до количината на нелегално сечената дрвна маса. Пустошењето на шумите во Република Македонија се извршува како од домашни така и од странски државјани, значи има и една интернационална димензија. Исто така во вршењето на ова дело има тренд на примена на насилство од страна на сторителите, дури и убиства на лица задолжени за одржување на шумскиот ред. Субјектите надлежни за спречување на нелегалната сеча на шуми: полиција, инспекциски органи, шумска полиција и други, не се доволно координирани во борбата против овој тип на криминал. Во наредниот период потребна е интензивна соработка помеѓу овие институции, нивно кадровско и техничко екипирање со цел успешно спречување на нелегалната сеча на шумите.

Не е мал бројот на надлежни служби и институции кои можат активно да се вклучат во откривањето и сузбивањето на нелегална сеча на СЦГ. Тука би требало да се вклучи Министерството за внатрешни работи, Инспекциските служби при одделни министерства, Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, вклучително и Шумската полиција, судовите, Јавните обвинителства и др.

Како што рековме со теренските истражувања се проучува непосредната воспитно-образовна практика, работата на одредени институции, установи, гледиштата и размислувањата на поединци како субјекти, нивните меѓусебни односи заради што мора да го разгледаме односот и одговорните службите на терен на СЦГ.

Р.Е. Скопска Црна Гора (ЈП „Македонски Шуми“, 2004-2013)

Вкупна површина 9.633,60 ха
Шуми 8.127,70 ха
Шумски култури 107,80 ха
шумско земјиште 1354,60 ха
други намени 43,50 ха
други маси 507.117 m3

Dрвни маси на дебелина на разновидни насади во m3 за период од 1993-2002

Дрвни маси на дебелина на разновидни насади во m3 за период од 2004-2013

Од извештаите кои ги даваат реонските единици на Караџица до Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство, како и до државниот инспектор за шуми и лов може да се воочи следново од :

За 2010 година:

За 2011 година:

За 2012 година:

Од табеливе се гледа дека драстично е зголемена количината на бесправно исечената дрвна маса и извештајот подготвен од 2012 година за Скопска Црна Гора укажува на алармантна состојба во шумскиот фонд на Скопска Црна Гора.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.